Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Obchodní podmínky

 

Obecné ustanovení

Mgr. Olga Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre IČ: 68948794 (firemní kurzy) a Zdeňka Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre IČ: 69585733 (veřejné a individuální kurzy) (dále jen JŠ Vista Alegre) poskytují služby v oblasti jazykového a firemního vzdělávání.

Přihlášení do kurzu

 1. Smluvní vztah mezi JŠ Vista Alegre a studentem vzniká na základě vyplněné online nebo písemné přihlášky. Přihláška do kurzu není závazná, a to ani pro jednu ze stran této smlouvy. Závaznou se stává v případech uvedených v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
 2. Veškeré nabízené slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoli po jeho zaplacení.
 3. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebude do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu naplněn min. 7 studenty (platí pro kurzy o délce 90 minut pro dospělé a všechny kurzy pro děti a mládež) nebo 4 studenty (platí pro kurzy pro dospělé o délce 60 minut). JŠ Vista Alegre se zavazuje, že v takovém případě vrátí již přihlášeným účastníkům kurzu celou částku, kterou již uhradili za kurzovné včetně zálohy.
 4. Všechny kurzy JŠ Vista Alegre se otevírají na jeden semestr a JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo zrušit kurz pro další semestry, pokud kapacita kurzu klesne pod počet studentů uvedený v bodě 3 tohoto odstavce. V případě, že student uhradil kurz na více semestrů najednou, zavazuje se JŠ Vista Alegre vrátit kurzovné za neodučené hodiny.
 5. Maximální počet účastníků v kurzech pro dospělé v délce 90 je osm, v kurzech o délce 60 minut čtyři. V kurzech pro žáky a studenty základních a středních škol je maximální počet účastníků osm, pokud není stanoveno jinak.

Platba kurzu

 1. Přihláška se stává závaznou při uhrazení nevratné zálohy na kurz ve výši 500,-KčZbylé kurzovné student uhradí nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Přihlášky bez uhrazené zálohy nebo celého kurzovného jsou pro JŠ Vista Alegre nezávazné a nezaručují studentovi místo v kurzu. Student bere na vědomí, že v případě, že zbylé kurzovné uhradí později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo jej neuhradí vůbec, může být jeho přihláška odmítnuta a nebude mu vrácena záloha na kurz ve výši 500,-Kč.
 2. Kurzovné je možné hradit převodem na účet č. 3637213349/0800 vedeném u společnosti Česká spořitelna a.s. v Opavě nebo složenkou. Platby v hotovosti nepřijímáme.
 3. Kurzovné je možné hradit prostřednictvím poukazů/bodů společností Benefit Plus, Benefity a Edenred. V tomto případě se k ceně připočítává DPH ve výši 21%.

Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 1. Záloha na kurz ve výši 500,-Kč je po uhrazení nevratná s výjimkou případů popsaných v bodě 5 tohoto odstavce.
 2. Storno poplatky na zbylé kurzovné (po odečtení zálohy):
 3. déle než 14 dní před zahájením kurzu 25 %
 4. méně než 14 dní před zahájením kurzu 50%
 5. po zahájení kurzu JŠ Vista Alegre kurzovné nevrací.
 6. Storno poplatky se nevztahují na případy popsané v bodech 4 a 5 tohoto odstavce.
 7. Každý student může do 10 dnů po zahájení kurzu písemně (e-mailem) zažádat o přeřazení do jiného kurzu. Pokud to vzhledem k omezené kapacitě kurzů (max. 4 nebo 8 účastníků – viz Přihlášení do kurzu, bod 5) nebude možné, zavazuje se JŠ Vista Alegre k vrácení poměrné částky za kurzovné snížené o zálohu ve výši 500,-Kč a již odučené vyučovací hodiny.
 8. Celé kurzovné včetně zálohy může být bez uplatnění storno poplatků vráceno pouze, pokud dojde ke zrušení kurzu ze strany JŠ Vista Alegre (viz Přihlášení do kurzu, body 3 a 4) nebo za mimořádných okolností (např. dlouhodobá hospitalizace, stěhování do vzdálenosti více než 30km mimo Opavu, rizikové těhotenství – všechny tyto okolnosti musí být doloženy písemně).

Další ustanovení

 1. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo na změny v kurzech (například na změnu v osnově kurzu, ve výukových materiálech, změnu lektora apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části s nárokem klienta na poměrnou finanční kompenzaci.
 2. JŠ Vista Alegre se zavazuje k evidenci účasti a provedené výuky. Tato evidence může být účastníkovi kurzu na jeho přání předložena. Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje JŠ Vista Alegre finanční či jinou kompenzaci.
 3. V ceně kurzu je zahrnuto školné, fotokopie doplňkových výukových materiálů (max. 2 kopie na jednu vyučovací hodinu), občerstvení (káva, čaj, voda) a potvrzení o absolvování kurzu. Cena kurzu nezahrnuje náklady na pořízení učebnice (dále viz bod 4 tohoto odstavce).
 4. JŠ Vista Alegre se zavazuje na základě písemné žádosti studenta objednat u svého smluvního partnera učebnici a poskytnout mu slevu na učebnici ve výši 5 – 10% (dle jazyka a nakladatelství). Objednávka učebnice je závazná pouze po úhradě celé částky za učebnici. Student se zavazuje, že pokud si nezakoupí učebnici prostřednictvím JŠ Vista Alegre, zajistí si učebnici sám a bude ji ve výuce používat. Pokud není stanoveno jinak, nelze kurz navštěvovat bez vlastní učebnice.
 5. JŠ Vista Alegre se zavazuje, že v případě, že lektor nebude moci uskutečnit výuku, bude o této skutečnosti informovat účastníky kurzu prostřednictvím krátké textové zprávy nebo telefonicky nejpozději dvě hodiny před začátkem výuky. Neuskutečněná výuka pak bude nahrazena v jiném termínu, na kterém se lektor dohodne s účastníky kurzu. Studentovi, který JŠ Vista Alegre neoznámil změnu telefonního čísla, příp. na krátkou textovou zprávu nebo telefon neodpověděl, a na výuku přijde, nemůže být výuka finančně ani jinak kompenzována.
 6. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo na změnu v organizaci kurzu, např. místa výuky v rámci města Opavy, změnu lektora, obsahu kurzu, učebnice, apod. v případě naléhavých okolností.
 7. JŠ Vista Alegre nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež účastník kurzu utrpí v jejích prostorách.
 8. JŠ Vista Alegre nenese finanční ani jinou zodpovědnost za výsledek zkoušek jakéhokoli druhu. Cena těchto zkoušek není zahrnuta v ceně kurzu.
 9. Každý student s 80% docházkou má nárok na získání potvrzení o absolvování kurzu. Potvrzení je vydáno na základě písemné (e-mail) nebo ústní (telefonát, osobně) žádosti studenta. Potvrzení je vydáno do 14 dní od podání žádosti a ukončení kurzu. Potvrzení si student vyzvedne osobně v kanceláři školy. Potvrzení není vystavováno automaticky.
 10. Veškerá další ustanovení se řídí občanským a obchodním zákoníkem České republiky.

Odstoupení od smlouvy

 1. JŠ Vista Alegre může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají studenti, kteří kurz uhradili dříve. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet JŠ Vista Alegre. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
 2. JŠ Vista Alegre si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů JŠ Vista Alegre nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 3. Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.
 • ·  Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
 1. Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů JŠ Vista Alegre, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností JŠ Vista Alegre, a to pro účely plnění smluvních závazků JŠ Vista Alegre, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které jsou ve smluvním vztahu s JŠ Vista Alegre (lektorům). Zpracováním osobních údajů může JŠ Vista Alegre pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 5. Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat JŠ Vista Alegre o změně ve svých osobních údajích.
 6. Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k JŠ Vista Alegre odvolat písemným oznámením doručeným na adresu JŠ Vista Alegre
 7. V případě, že by se student domníval, že JŠ Vista Alegre nebo zpracovatel (čl. 7.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 8. požádat JŠ Vista Alegre nebo zpracovatele o vysvětlení,
 9. požadovat, aby JŠ Vista Alegre nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, JŠ Vista Alegre nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li JŠ Vista Alegre nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost JŠ Vista Alegre povinna tuto informaci předat. JŠ Vista Alegre má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany JŠ Vista Alegre související se službami nebo podnikem JŠ Vista Alegre na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které jsou ve smluvním vztahu s JŠ Vista Alegre, na elektronickou adresu studenta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2017.